REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację IvRoxe, Warszawa, 02-676, Postepu 10/88, KRS:0000962479 NIP: 5213961387, REGON: 521563636, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony fundacjaivroxe.com, przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony fundacjaivroxe.com w celu przekazania darowizny.
 3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie fundacjaivroxe.com.
 1. Zasady przekazywania darowizn na stronie
 1. Darowiznę można przekazać po wpisaniu kwoty oraz po kliknięciu przycisku „WPŁAĆ” na stronie fundacjaivroxe.com. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie fundacjaivroxe.com. odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – тут надо напсать либо банк либо какая система уедт посредником принятия оплат через сайт.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.( это надо уточнить так ли это у нас если не то удалить это пункт)
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji. ( уточните будели лиу нас так елис нет то гда длаить это пункт)
 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie fundacjaivroxe.com lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”. ( если это тк от оствт если нет то удалить пункт)

III. Zwolnienia podatkowe

Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: – osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),- osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

 1. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU
 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: office@fundacjaivroxe.com.
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  • pisemnej na adres PayU S.A. (pay u как пример надо вписать наш сситсему)
  • elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją pod adresem: biuro@fundacjaivroxe.com. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.
 4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: biuro@fundacjaivroxe.com Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.